Vision

การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงแรกของการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นไปตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล บนพื้นฐานการเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลภายใต้บริบททางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป เด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นระบบและตามขั้นตอนในการพัฒนาทั้งร่างกายและสมอง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือทำ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามวิธีการในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ