Philosophy

โรงเรียนได้กำหนดปรัชญาหรือคติพจน์ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กตามปรัชญาดังนี้

“คิดสร้างสรรค์ดี กิจกรรมเด่น เน้นมารยาท”

        คิดสร้างสรรค์ดี หมายถึง การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านความคิดที่เหมาะสมตามวัย มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงมีการสร้างสรรค์จินตนาการ
กิจกรรมเด่น หมายถึง เด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมการละเล่นตามวัย
เน้นมารยาท หมายถึง เด็กได้รับการเรียนรู้ความเป็นไทยโดยผ่านกิจกรรมกาส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รู้จักขนบธรรมเนียมและการปฎิบัติตนที่ดีตามสังคมไทย