วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลดารวี

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน "สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID - 19" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (THAI STOP COVID)