กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ Assembly Hall