ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิงเเละฝึกอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 โรงเรียนอนุบาลดารวี ได้จัดการอบรม "การฝึกซ้อมดับเพลิงเเละฝึกอพยพหนีไฟ" ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร   โดยมี พนักงานป้องกันฯชำนาญการและทีมงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เกี่ยวกับ  การเตรียมตัวอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง เเละการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คุณครูเเละบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเเละมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้