ภาพบรรยากาศงานประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ Assembly Hall ชั้น 3 อนุบาลดารวี