ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2561