November Fun Camp 2020 (English Camp) 24 November 2020

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 English Camp เรียนรู้ภาษาอังกฤษหลากหลายทักษะผ่านฐานกิจกรรม และเกมภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบ Activity-Based Learning จำนวน 3 ฐาน อาทิเช่น กิจกรรม Mock-up Class จำลองบรรยากาศบนเครื่องบินกิจกรรมละครเพลง Children’s Theater Performance