วันที่ 17 มีนาคม 2565

กิจกรรม Scientist Day

วันนี้เด็กๆจะได้รับความรู้เเละประสบการณ์จริงจากการทดลองภูเขาไฟระเบิด เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจากกิจกรรมเเสนสนุก

เช่น Anatomy of the body, Anatomy of the animal เเละสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการประดิษญ์หุ่น (ระบบทางเดินหายใจ)