วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน

เพื่อเตรียมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019